Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZLOTYNAUCZYCIEL.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.zlotynauczyciel.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter handlowo-usługowy, jego społeczność tworzą przede wszystkim nauczyciele i pracownicy dydaktyczni, jak również rodzice, którzy dzielą się autorskimi Materiałami edukacyjnymi pomocnymi do nauczania na wszystkich etapach edukacji szkolnej i przedszkolnej. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu udostępnia przestrzeń, w której Użytkownicy mogą pobierać bezpłatnie lub kupować Materiały dydaktyczne udostępnione przez innych Użytkowników. Usługodawca dostarcza również interaktywne formularze, za pomocą których Użytkownicy mogą zamieszczać recenzje Materiałów, które kupili bądź pobrali bezpłatnie, wysyłać wiadomości do Usługodawcy lub opublikować komentarz pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie. 
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Złotynauczyciel spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: admin@zlotynauczyciel.pl;
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin;
  3. telefonicznie pod numerem: +48 664 521 508;
  4. za pomocą czatu;
  5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.zlotynauczyciel.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na nośniku materialnym, w postaci Materiałów. Informacje o Treściach cyfrowych prezentowane są w Serwisie Internetowym, a ich opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Treści cyfrowych;

Aktualizacja –  modyfikacja Treści cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Zmiana- modyfikacja Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta;

Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły –  umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VIII Regulaminu, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w sposób ciągły, poprzez zapewnienie zgodności Treści cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły, przez cały okres jej obowiązywania, tj. do momentu usunięcia Konta, co uniemożliwia pobranie Materiałów przez Użytkownika;

Bon podarunkowy – dokument na okaziciela, w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, zawierający kombinacje znaków w postaci unikalnego kodu, o wskazanym nominale, którego nabycie uprawnia do zakupu Materiałów wybranych przez okaziciela Bonu podarunkowego, których wartość mieści się w zakresie nominału określonego na Bonie;

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.zlotynauczyciel.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług, a także informacje dotyczące Materiałów udostępnionych przez Użytkowników do darmowego pobrania lub zakupu oraz składać Zamówienia na płatne Materiały;

Usługodawca – ZŁOTYNAUCZYCIEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209), ul. Frezerów 3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000859957, NIP: 9462700328, REGON: 387026471, o kapitale zakładowym w wysokości: 228 000 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto i może korzystać z określonych Usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta;

Dostawca Materiałów/Dostawca – Użytkownik zarejestrowany, który publikuje w Serwisie informacje o Materiałach, co do których udziela Usługodawcy licencji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Placówki dydaktyczne – Użytkownicy będący szkołami publicznymi, prywatnymi, przedszkolami, innego rodzaju placówkami dydaktycznymi oraz Przedsiębiorcami, z wyjątkiem Przedsiębiorców na prawach konsumenta, dokonującymi zakupu Materiałów dla nauczycieli;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu, takich jak publikowanie informacji o Materiałach czy przechowywanie Materiałów zakupionych lub pobranych darmowo;

Profil – przydzielona Dostawcy Materiałów część Serwisu, która jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu i która służy prezentacji Dostawcy, w szczególności informacji dotyczących wykonywanej przez niego pracy, wykształcenia oraz hobby, a także Materiałów, które Dodał w Serwisie;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem;

Materiał – Treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, o tematyce edukacyjnej, związanej z nauczaniem dzieci i młodzieży szkolnej, na którą Dostawca udziela Usługodawcy licencji. Format Materiału wskazany jest każdorazowo w jego opisie znajdującym się w Serwisie;

Wynagrodzenie – kwota stanowiąca procent od sprzedaży Materiałów przez Usługodawcę, na korzystanie z których Dostawca udzielił Usługodawcy odpłatnej, niewyłącznej licencji na polu eksploatacji polegającym na wprowadzeniu Materiałów do obrotu, w tym ich rozpowszechnianiu i sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wysokość Wynagrodzenia została określona w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu;

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach  tej podstrony Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę;

Polubienie – nadanie oznaczenia „Polubić” Materiałowi dostępnemu w Serwisie. Użytkownik może nadać oznaczenie „Polubić” z poziomu opisu Materiału prezentowanego na stronie Serwisu. Polubienie wskazuje na to, że Użytkownik pozytywnie ocenia Materiał, w szczególności jego opis, treść, tematykę,  której dotyczy lub wartość edukacyjną;

Dodanie Materiału – czynność wykonywana przez Użytkownika zarejestrowanego za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Koncie polegająca na uzupełnieniu pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe oraz przesłaniu Materiału do Serwisu w celu udostępnienia tego Materiału do bezpłatnego pobrania bądź sprzedaży;

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Bonów podarunkowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w sposób ciągły lub zakupu Bonu na zasadach określonych w Regulaminie. 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień czy dodawania recenzji i komentarzy.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.
 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
 1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
 2. bezpłatne wyszukiwanie Materiałów,
 3. bezpłatne udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej Polubienie Materiału,
 4. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,
 5. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
 6. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Dostawcą Materiałów,
 7. bezpłatne dodawanie i prezentowanie recenzji dotyczących zakupionych bądź bezpłatnie pobranych Materiałów,
 8. bezpłatne dodawanie i prezentowanie komentarzy dotyczących recenzji Materiałów prezentowanych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania,
 9. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
 10. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza służącego Dodaniu Materiałów,
 11. bezpłatne udostępnienie interaktywnego formularza służącego składaniu Zamówień oraz pobieraniu bezpłatnych Materiałów,
 12. bezpłatne zapisywanie koszyka Zamówień.
 1. Umowa o świadczenie:
  1. Usługi polegającej na przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. Usługi polegającej na wyszukiwaniu Materiałów w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
  3. Usługi polegającej na udostępnianiu funkcjonalności umożliwiającej Polubienie materiału zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą Polubienia Materiału,
  4. Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera,
  5. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  6. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Dostawcą Materiałów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  7. Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu recenzji dotyczących zakupionych bądź bezpłatnie pobranych Materiałów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania recenzji,
  8. Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu komentarzy dotyczących recenzji Materiałów prezentowanych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza,
  9. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta,
  10. Usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza służącego Dodaniu Materiałów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą Dodania Materiału,
  11. Usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza służącego składaniu Zamówień oraz pobieraniu bezpłatnych Materiałów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  12. Usługi polegającej na zapisywaniu koszyka Zamówień jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia zapisanego za pomocą funkcji zapisywania koszyka.
 2. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Usługodawca ma możliwość wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług Serwisu zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Usługodawca wypowiada Umowę poprzez zamieszczenie oświadczenia na stronie głównej Serwisu. Użytkownik zarejestrowany otrzyma oświadczenie  o wypowiedzeniu Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Serwisu skutkuje usunięciem Konta, dlatego Użytkownik zarejestrowany, który kupił Materiały i posiada do nich dostęp w Koncie jest proszony o ich pobranie na swoje urządzenie przed upływem okresu wypowiedzenia.

V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności informacji dotyczących Materiałów udostępnionych do bezpłatnego pobrania lub sprzedaży, jak również artykułów publikowanych przez Usługodawcę na Blogu czy recenzji i komentarzy dodawanych przez Użytkowników Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania Materiałów, które Dostawca Dodał w Serwisie. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnej wyszukiwarki udostępnianej na stronie Serwisu, tj. wpisuje interesujący go      temat lub słowo kluczowe w pole wyszukiwarki. Użytkownik ma możliwość wyboru kategorii szukanego Materiału spośród kategorii udostępnionych w wyszukiwarce. Wyszukiwarka wyświetla Materiały, w których tytule zawarty jest temat lub hasło szukane przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wybrał kategorię, wyszukiwanie ogranicza się do Materiałów zawartych w wybranej przez Użytkownika kategorii.
 3. Użytkownik ma możliwość Polubienia Materiału, który ocenia pozytywnie w szczególności pod względem wartości edukacyjnej lub poziomu merytorycznego za pomocą funkcjonalności „Polubić”. Polubienie jest możliwe za pomocą przycisku wyświetlającego się w opisie Materiału.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać imię oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 
 5. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 6. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez czat dostępny na stronie Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego czatu umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika okna czatu bądź opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 7. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, w Profilu Dostawcy Materiałów, ma możliwość wysłania wiadomości do tego Dostawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Dane osobowe uzupełnione w tym formularzu są przekazywane Dostawcy Materiałów i w stosunku do tych danych osobowych Dostawca jest samodzielnym administratorem danych osobowych.
 8. Użytkownik zarejestrowany, który pobrał bezpłatny Materiał lub kupił Materiał, ma możliwość dodania i prezentowania indywidualnej i subiektywnej recenzji tego Materiału. W ramach dodawania recenzji, Użytkownik, poza wypełnieniem formularza, ocenia Materiał w pięciostopniowej udostępnionej przez Usługodawcę.
 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących recenzji Materiałów zamieszczonych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania, korzystając w tym celu z formularzy dostępnych w Serwisie. 
 10. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.  
 11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

VI. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. W celu udostępnienia funkcjonalności przeznaczonych dla Dostawców, w szczególności możliwości Dodania Materiałów, Użytkownik uzupełnia dodatkowy formularz rejestracyjny prezentowany w Koncie Użytkownika po Rejestracji.
 2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  
 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności Dodanie Materiału oraz dodanie i prezentowanie recenzji, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. Dostawca ma możliwość Dodania Materiału za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w jego Koncie. W ramach tego formularza Dostawca uzupełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności tytuł, opis i cenę Materiału. Użytkownik wybiera również kategorię, którą będzie oznaczony Materiał oraz przesyła Materiał do Serwisu za pomocą funkcjonalności udostępnionej w ramach formularza. Informacje dotyczące udzielania licencji przez Dostawcę oraz wynagrodzenia za sprzedaż Materiałów, a także prawa i obowiązki z tym związane zostały wskazane w pkt IX i XI Regulaminu.
 9. W ramach funkcjonalności dostępnych w Koncie, część informacji, które uzupełnia Dostawca stanowi jego Profil prezentowany publicznie wszystkim Użytkownikom Serwisu. Dostawca samodzielnie ustala treść zamieszczaną w Profilu, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt XI Regulaminu.

VII. BONY PODARUNKOWE

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Bonu podarunkowego.
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany, jako środek płatności za Materiały, wybrane przez okaziciela bonu, mieszczące się w zakresie nominału określonego na Bonie podarunkowym.
 3. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Bon podarunkowy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej. Złożenie Zamówienia następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:
 1. podać w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Usługodawcy, nominał któremu ma odpowiadać wartość Bonu, spośród nominałów wskazanych na stronie Serwisu oraz ich  ilość,
 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
 3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zakup Bonu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Bon, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.
 5. Użytkownik może dokonać płatności za Bon przelewem bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia).
 6. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Usługodawca jest wyłącznym emitentem Bonów podarunkowych. 
 9. Użytkownik posiadający ważny Bon podarunkowy może dokonać zapłaty za Materiały oferowane na stronie Serwisu do zakupu, kierując się wyświetlanymi  w Serwisie internetowym komunikatami. 
 10. W celu sfinalizowania płatności  Bonem Podarunkowym Użytkownik będzie proszony o podanie w Serwisie numerów, symboli lub innych znaków umieszczonych na Bonie podarunkowym.
 11. Każdy Bon podarunkowy zawiera określony na niej nominał oraz datę ważności. 
 12. Użytkownik może dokonać zapłaty za Materiały Bonem podarunkowym jedynie w okresie ich ważności. 
 13. W przypadku gdy wartość Zamówienia złożonego przez Użytkownika na Materiały, przewyższa wartość nominalną Bonu podarunkowego, Użytkownik ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Serwisie internetowym. 
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w sposób ciągły, Usługodawca dokonuje Użytkownikowi zwrotu dokonanych płatności na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa. 
 15. W przypadku o którym mowa w ppkt 17 środki nie są zwracane na Bon podarunkowy, jak również  w formie Bonu podarunkowego. 
 16. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę. 

VIII. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, BEZPŁATNE POBRANIE MATERIAŁÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość pobrania Materiałów udostępnianych w Serwisie bezpłatnie oraz złożenia Zamówienia na Materiały płatne prezentowane w Serwisie. W tym celu Użytkownik korzysta z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, wypełnia jego pola oznaczone jako obowiązkowe, a w przypadku składania Zamówienia na Materiały płatne dodatkowo dokonuje płatności.
 2. Szczegółowe informacje o Materiałach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, format oraz ceny stanowią ofertę, w rozumieniu art. 63 Kodeksu Cywilnego. 
 3. Usługodawca w opisie Treści cyfrowych informuje Użytkownika o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowych ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.
 4. Dostęp do Treści cyfrowych jest udostępniany Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę uiszczenia zapłaty za Treść cyfrową lub w innym terminie, wskazanym w opisie Treści cyfrowej.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Treści cyfrowe zgodne z Umową.
 6. Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca stosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Ceny podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki i opłaty. 
 8. Placówki dydaktyczne zobowiązane są do składania Zamówień na Materiały dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w danej szkole publicznej lub prywatnej, przedszkolu lub innej placówce dydaktycznej, która składa Zamówienie lub w imieniu której Zamówienie składa Przedsiębiorca.
 9. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i jest równoznaczne z zawarciem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej w sposób ciągły będącej przedmiotem Zamówienia.
 10. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.
 11. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej w sposób ciągły jest zawierana w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Z zastrzeżeniem ppkt 13 poniżej, płatność za Zamówienie Materiałów płatnych odbywa się za pomocą płatności elektronicznej. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie złożeniu Zamówienia przez Użytkownika oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 13. Usługodawca może również umożliwić Placówkom dydaktycznym metodę zapłaty, polegającą na odroczeniu terminu płatności. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Placówce dydaktycznej przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. Termin płatności zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Usługodawcą a Placówką dydaktyczną. 
 14. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 15. Po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły, a w przypadku Materiałów udostępnianych bezpłatnie po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikowi, na wskazany w formularzu adres e-mail, link aktywny przez okres czasu wskazany w wiadomości elektronicznej, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość pobrania Materiałów na swoje urządzenie. Użytkownik posiadający aktywne Konto ma dostęp do tych Materiałów również w ramach funkcjonalności Konta. Materiały są przechowywane do chwili usunięcia Konta.
 16. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły, zawierana jest na czas nieoznaczony do momentu pobrania przez Użytkownika Materiałów na urządzenie lub usunięcia Konta. 
 17. Usługodawca, z chwilą dostarczenia Treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi, który kupił lub bezpłatnie pobrał Materiały, niewyłącznej, niezbywalnej licencji do korzystania z Materiałów będących przedmiotem licencji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 
 18. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Materiałów objętych licencją, o której mowa w ppkt 17 powyżej wyłącznie w celach osobistych, bez możliwości wykorzystywania Materiałów w celach komercyjnych. 
 19. Użytkownik nie jest uprawniony rozpowszechniać Materiałów objętych licencją lub wprowadzać ich do obrotu, a w szczególności oferować Materiały jako własny utwór. Materiały przeznaczone do nauczania młodzieży w ramach wykonywania zawodu nauczyciela bądź w innej formie mogą być rozpowszechniane przez Użytkownika wyłącznie w tym celu.
 20. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.     
 21. Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć licencję, o której mowa w ppkt 17 powyżej w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń.
 22. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Treści przez czas trwania Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych w sposób ciągły.
 23. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 24. Usługodawca może dokonać Zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Treści cyfrowych w sposób ciągły:
 1.  do nowego środowiska technicznego lub
 2.  do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.          
 1. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

IX. ZASADY DODAWANIA MATERIAŁÓW, WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

 1. Dostawca Dodaje w Serwisie Materiały, jednocześnie udzielając licencji na korzystanie z nich, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Na podstawie licencji Usługodawca prezentuje Materiały w celu sprzedaży lub udostępnia je do bezpłatnego pobrania. 
 2. Usługodawca, w ramach Serwisu, we własnym imieniu i na własny rachunek (występując jako sprzedawca) sprzedaje Materiały w ramach Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w sposób ciągły.  
 3. Usługodawca może podejmować w celu sprzedaży Materiałów wybrane przez siebie działania promocyjne czy marketingowe, w tym obejmujące jego Serwis czy Dostawcę. W celu usunięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że żaden zapis Regulaminu, nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do takiego działania, a Usługodawca podejmuje je według własnego uznania i w wybranym przez siebie zakresie.
 4. W celu rozpoczęcia sprzedaży Materiałów lub ich udostępniania do bezpłatnego pobrania przez Usługodawcę, Dostawca Dodaje Materiały w Serwisie, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w jego Koncie, zgodnie z pkt. VI ppkt. 8 Regulaminu. Informacje w ten sposób udostępnione przez Dostawcę będą prezentowane Użytkownikom na stronach Serwisu.
 5. Dla każdego Materiału Dostawca tworzy odrębny opis w ramach którego zobowiązany jest do podania istotnych informacji dotyczących tego Materiału, w tym w szczególności tematyki poruszanej w Materiale, celów, do jakich może służyć Materiał, kategorii spośród kategorii wyszczególnionych w Serwisie, jego formatu, warunków technicznych odtwarzania bądź przeglądania, jak również informacji o możliwości wydrukowania i przesłania Materiału Użytkownikowi, który go bezpłatnie pobrał lub kupił.
 6. Informacja dotycząca cen Materiałów dodana przez Dostawcę jest dla Usługodawcy wiążąca w tym zakresie, że stanowi oświadczenie Dostawcy złożone Usługodawcy upoważniające go do udostępniania do sprzedaży Materiałów w takiej cenie.
 7. Dostawcy przysługuje od Usługodawcy Wynagrodzenie z tytułu udzielenia odpłatnej, niewyłącznej licencji na wprowadzanie Materiałów do obrotu, w tym ich rozpowszechnianie i sprzedaż za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wynagrodzenie przysługuje Dostawcy w wysokości stanowiącej procent od ceny netto sprzedanych przez Usługodawcę Materiałów. Do ceny netto      jest wliczana prowizja operatora płatności. Przy wypłacie Prowizji, Usługodawca pomniejsza kwotę Prowizji o prowizje pobierane w ramach przelewu bankowego lub płatności elektronicznej. Stawka procentowa Wynagrodzenia oraz informacja o odliczanej prowizji, o której mowa w zdaniu poprzednim, wskazana jest na stronie Serwisu, w cenniku.
 8. Za wyjątkiem Wynagrodzenia, o którym mowa w ppkt. 7 powyżej, Dostawcy nie przysługuje od Usługodawcy inne wynagrodzenie. 
 9. Strony rozliczają Wynagrodzenie Dostawcy miesięcznie w sposób wskazany w dalszych podpunktach.
 10. Usługodawca, na podstawie ilości oraz cen Materiałów Dodanych przez Dostawcę i sprzedanych w danym miesiącu przez Usługodawcę, do 10 dnia następnego miesiąca przekaże Dostawcy Wynagrodzenie obliczone zgodnie z ppkt 7 powyżej.
 11. Po indywidualnych ustaleniach dokonanych pomiędzy Dostawcą a Usługodawcą oraz za zgodą Dostawcy, termin zapłaty Prowizji za dany miesiąc, o którym mowa w ppkt 10 powyżej, może zostać wydłużony maksymalnie do 4 miesięcy lub zapłata Prowizji za dany miesiąc może zostać podzielona na raty płacone w okresie nie dłuższym niż termin 4 miesięcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Prowizja za dany miesiąc będzie przelewana razem z Prowizjami wymagalnymi za kolejny miesiąc lub kolejne miesiące.
 12. Jeżeli suma Wynagrodzenia za dany miesiąc nie przekracza 15 zł (słownie: piętnastu złotych), Wynagrodzenie za ten miesiąc jest wypłacane Dostawcy wraz z Wynagrodzeniem za następny miesiąc, w których łączna kwota Wynagrodzeń przekracza 15 zł, a jeśli w następnym miesiącu również nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie, w następnych miesiącach, nie dłużej jednak niż w ciągu 4 miesięcy.   
 13. Usługodawca dokonuje zapłaty Wynagrodzenia przelewem na numer konta bankowego Dostawcy lub na      konto PayPal Dostawcy wskazane przez Dostawcę w jego Koncie.     
 14. Aktualne informacje dotyczące sprzedaży oraz wysokości Wynagrodzenia są prezentowane Dostawcy w jego Koncie. W przypadku, gdyby Dostawca nie zgadzał się z tymi informacjami, może wnieść Usługodawcy zastrzeżenia w trybie składania reklamacji, zgodnie z pkt. XIV.

X. LICENCJA UDZIELANA USŁUGODAWCY PRZEZ DOSTAWCĘ

 1. Dostawca, poprzez Dodanie Materiałów i pozostałych treści w Serwisie, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy Materiałów oraz pozostałych treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, grafik, filmów, nagrań audio oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy licencji (dalej zwanej ,,Licencją’’) na zasadach opisanych w ppkt poniżej. 
 2. W zakresie pola eksploatacji polegającego na wprowadzeniu Przedmiotów Licencji do obrotu, w tym rozpowszechnianiu i sprzedaży ich za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Dostawca udziela Usługodawcy odpłatnej i niewyłącznej Licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Licencja jest odpłatna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Dostawca udziela również na Materiały nieodpłatną i niewyłączną Licencję (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania Materiałów bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacja w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  2. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  5. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  7. sporządzanie i tworzenie opracowań (dotyczących całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  8. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.
 4. Dostawca, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
 6. Dostawca wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 7. Umowa licencyjna, o której mowa w niniejszym punkcie IX może być wypowiedziana przez Dostawcę po upływie dwóch lat od chwili jej zawarcia.
 8. Dostawca udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

XI. ZGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NARUSZENIA PRAW DO MATERIAŁÓW

 1. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi jakiekolwiek naruszenie kwestionujące prawo Dostawcy do Materiału (dalej jako ,,Zgłoszenie’’), w tym w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej lub brak posiadania właściwej licencji do korzystania z Materiału przez Dostawcę, Usługodawca niezwłocznie od dnia otrzymania Zgłoszenia, blokuje Materiał dodany przez Dostawcę. Blokada oznacza, że Materiał nie jest prezentowany na stronach Serwisu, a co za tym idzie nie jest dostępny do  pobierania lub składania na niego Zamówień. 
 2. Po dokonaniu Zgłoszenia Usługodawca, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wystosowuje do Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, zapytanie o wyrażenie zgody na przekazanie danych kontaktowych zgłaszającego Użytkownika do Dostawcy, w tym celu, aby Dostawca mógł skontaktować się ze zgłaszającym Użytkownikiem poza Serwisem Internetowym, aby wyjaśnić lub rozwiązać kwestię ewentualnego naruszenia.
 3. Po otrzymaniu od Użytkownika zgłaszającego zgody na przekazanie danych kontaktowych, o których mowa w ppkt powyżej, Usługodawca przekazuje je niezwłocznie Dostawcy, z prośbą o kontakt z Użytkownikiem, który dokonał Zgłoszenia poza Serwisem, w celu wyjaśnienia sprawy. 
 4. Materiał zostaje odblokowany dopiero wtedy, kiedy zostanie spełniony choćby jeden z warunków wskazanych poniżej:
  1. Użytkownik dokonujący Zgłoszenia wycofa je;
  2. Usługodawca otrzyma zarówno od Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, jak i od Dostawcy, którego dot. Zgłoszenie oświadczenia, że pomiędzy podmiotami wskazanymi w niniejszym ppkt doszło do porozumienia w zakresie naruszenia praw lub w ogóle nie doszło do naruszenia i Materiał może zostać odblokowany;
  3. Dostawca, którego dot. Zgłoszenie przedstawi dowód świadczący o tym, że Dostawca ma prawo do Materiału (np. umowa o przeniesieniu praw autorskich, licencja, wyrok sądu, ugoda). 
 5. Odblokowanie Materiału na podstawie ppkt 4 powyżej, zostaje dokonane najpóźniej w ciągu 7 Dni roboczych od dnia spełnienia jednego z wymaganych warunków.  

XII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Pozostałe wyjątki dotyczące prawa odstąpienia od Umowy, wskazane są w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem:
 6. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 
 7. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;
 8. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 1. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:
 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Z zastrzeżeniem pkt. VIII pptk. 10-14 Użytkownik może korzystać z artykułów na Blogu, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem Materiałów, formularzy kontaktowych, formularza Zamówienia, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
 1. naruszać godności ludzkiej;
 2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 3. zawierać treści pornograficznych;
 4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 1. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy. 
 2. W przypadku rozwiązania Umowy z Dostawcą Wynagrodzenie naliczone w ostatnim miesiącu świadczenia Usług zostanie rozliczone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. IX.
 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 
 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Treść cyfrową zgodną z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Treści cyfrowych należy przesłać na adres e-mail: admin@zlotynauczyciel.pl.
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

XIV. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres ZŁOTYNAUCZYCIEL sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: admin@zlotynauczyciel.pl.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie. 
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.