Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZLOTYNAUCZYCIEL.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.zlotynauczyciel.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

 2. Serwis Internetowy ma charakter handlowo-usługowy, jego społeczność tworzą przede wszystkim nauczyciele i pracownicy dydaktyczni, jak również rodzice, którzy dzielą się autorskimi Materiałami edukacyjnymi pomocnymi do nauczania na wszystkich etapach edukacji szkolnej i przedszkolnej. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu udostępnia przestrzeń, w której Użytkownicy mogą pobierać bezpłatnie lub kupować Materiały dydaktyczne udostępnione przez innych Użytkowników. Usługodawca dostarcza również interaktywne formularze, za pomocą których Użytkownicy mogą zamieszczać recenzje Materiałów, które kupili bądź pobrali bezpłatnie, wysyłać wiadomości do Usługodawcy lub opublikować komentarz pod Materiałami prezentowanymi w Serwisie. 

 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Złotynauczyciel spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:

   1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: admin@zlotynauczyciel.pl;

   2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin;

   3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.zlotynauczyciel.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.zlotynauczyciel.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę, sposobu korzystania z tych Usług, a także informacje dotyczące Materiałów udostępnionych przez Użytkowników do darmowego pobrania lub zakupu oraz składać Zamówienia na płatne Materiały;

Usługodawca – ZŁOTYNAUCZYCIEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209), ul. Frezerów 3, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000859957, NIP: 9462700328, REGON: 387026471, o kapitale zakładowym w wysokości: 116.000 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto i może korzystać z określonych Usług dostępnych w Serwisie w ramach Konta;

Dostawca Materiałów/Dostawca – Użytkownik zarejestrowany, który publikuje w Serwisie informacje o Materiałach, które udostępnia w celu sprzedaży lub do darmowego pobrania przez innych Użytkowników;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Placówki dydaktyczne – Użytkownicy będący szkołami publicznymi, prywatnymi, przedszkolami, innego rodzaju placówkami dydaktycznymi oraz Przedsiębiorcami, z wyjątkiem Przedsiębiorców na prawach konsumenta, dokonującymi zakupu Materiałów dla nauczycieli;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu, takich jak publikowanie informacji o Materiałach czy przechowywanie Materiałów zakupionych lub pobranych darmowo;

Profil – przydzielona Dostawcy Materiałów część Serwisu, która jest ogólnodostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu i która służy prezentacji Dostawcy, w szczególności informacji dotyczących wykonywanej przez niego pracy, wykształcenia oraz hobby, a także Materiałów, które Dodał w Serwisie;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem;

Materiał – treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, o tematyce edukacyjnej, związanej z nauczaniem dzieci i młodzieży szkolnej, udostępniana przez Dostawców do sprzedaży bądź nieodpłatnego pobrania. Format Materiału wskazany jest każdorazowo w jego opisie znajdującym się w Serwisie;

Prowizja – kwota stanowiąca procent od sprzedaży przez Usługodawcę Materiałów udostępnionych przez Dostawcę, której wysokość została określona w cenniku znajdującym się na stronie Serwisu;

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach  tej podstrony Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów prezentowanych przez Usługodawcę;

Polubienie – nadanie oznaczenia „Polubić” Materiałowi dostępnemu w Serwisie. Użytkownik może nadać oznaczenie „Polubić” z poziomu opisu Materiału prezentowanego na stronie Serwisu. Polubienie wskazuje na to, że Użytkownik pozytywnie ocenia Materiał, w szczególności jego opis, treść, tematykę,  której dotyczy lub wartość edukacyjną;

Dodanie Materiału – czynność wykonywana przez Użytkownika zarejestrowanego za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Koncie polegająca na uzupełnieniu pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe oraz przesłaniu Materiału do Serwisu w celu udostępnienia tego Materiału do bezpłatnego pobrania bądź sprzedaży;

Umowa o świadczenie Usług/Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Materiałów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie. 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, składania Zamówień czy dodawania recenzji i komentarzy.

 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 5.  

 1.  
 2. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Część z Usług adresowanych jest wyłącznie do Użytkowników, którzy dokonali w Serwisie Rejestracji oraz posiadają aktywne Konto.

 2. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:

   1. bezpłatne przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,

   2. bezpłatne wyszukiwanie Materiałów,

   3. bezpłatne udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej Polubienie Materiału,

   4. bezpłatne świadczenie Usługi Newsletter,

   5. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,

   6. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Dostawcą Materiałów,

   7. bezpłatne dodawanie i prezentowanie recenzji dotyczących zakupionych bądź bezpłatnie pobranych Materiałów,

   8. bezpłatne dodawanie i prezentowanie komentarzy dotyczących recenzji Materiałów prezentowanych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania,

   9. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,

   10. bezpłatne udostępnianie interaktywnego formularza służącego Dodaniu Materiałów,

   11. bezpłatne udostępnienie interaktywnego formularza służącego składaniu Zamówień oraz pobieraniu bezpłatnych Materiałów,

   12. bezpłatne zapisywanie koszyka Zamówień.

 1. Umowa o świadczenie:

  1. Usługi polegającej na przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,

  2. Usługi polegającej na wyszukiwaniu Materiałów w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,

  3. Usługi polegającej na udostępnianiu funkcjonalności umożliwiającej Polubienie materiału zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą Polubienia Materiału,

  4. Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą, w której Użytkownik wypisze się z Newslettera,

  5. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,

  6. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Dostawcą Materiałów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,

  7. Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu recenzji dotyczących zakupionych bądź bezpłatnie pobranych Materiałów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania recenzji,

  8. Usługi polegającej na dodawaniu i prezentowaniu komentarzy dotyczących recenzji Materiałów prezentowanych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza,

  9. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika,

  10. Usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza służącego Dodaniu Materiałów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą Dodania Materiału,

  11. Usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza służącego składaniu Zamówień oraz pobieraniu bezpłatnych Materiałów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

  12. Usługi polegającej na zapisywaniu koszyka Zamówień jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia zapisanego za pomocą funkcji zapisywania koszyka.

 2. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności informacji dotyczących Materiałów udostępnionych do bezpłatnego pobrania lub sprzedaży, jak również artykułów publikowanych przez Usługodawcę na Blogu czy recenzji i komentarzy dodawanych przez Użytkowników Serwisu.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania Materiałów, które Dostawca Dodał w Serwisie. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnej wyszukiwarki udostępnianej na stronie Serwisu, tj. wpisuje interesujący do temat lub hasło w pole wyszukiwarki. Użytkownik ma możliwość wyboru kategorii szukanego Materiału spośród kategorii udostępnionych w wyszukiwarce. Wyszukiwarka wyświetla Materiały, w których tytule zawarty jest temat lub hasło szukane przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wybrał kategorię, wyszukiwanie ogranicza się do Materiałów zawartych w wybranej przez Użytkownika kategorii.

 3. Użytkownik ma możliwość Polubienia Materiału, który ocenia pozytywnie w szczególności pod względem wartości edukacyjnej lub poziomu merytorycznego za pomocą funkcjonalności „Polubić”. Polubienie jest możliwe za pomocą przycisku wyświetlającego się w opisie Materiału.

 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać imię oraz prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 

 5. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.

 6. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, w Profilu Dostawcy Materiałów, ma możliwość wysłania wiadomości do tego Dostawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. Dane osobowe uzupełnione w tym formularzu są przekazywane Dostawcy Materiałów i w stosunku do tych danych osobowych Dostawca jest samodzielnym administratorem danych osobowych.

 7. Użytkownik zarejestrowany, który pobrał bezpłatny Materiał lub kupił Materiał, ma możliwość dodania i prezentowania indywidualnej i subiektywnej recenzji tego Materiału. W ramach dodawania recenzji, Użytkownik, poza wypełnieniem formularza, ocenia Materiał w pięciostopniowej udostępnionej przez Usługodawcę.

 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących recenzji Materiałów zamieszczonych w Serwisie, artykułów publikowanych na Blogu, a także treści związanych z Materiałami prezentowanymi w Serwisie oraz sposobem ich sprzedaży bądź bezpłatnego udostępniania, korzystając w tym celu z formularzy dostępnych w Serwisie. 

 9. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 

 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 1. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. W celu udostępnienia funkcjonalności przeznaczonych dla Dostawców, w szczególności możliwości Dodania Materiałów, Użytkownik uzupełnia dodatkowy formularz rejestracyjny prezentowany w Koncie Użytkownika po Rejestracji.

 2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  

 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 4. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.

 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, w szczególności Dodanie Materiału oraz dodanie i prezentowanie recenzji, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.

 8. Dostawca ma możliwość Dodania Materiału za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w jego Koncie. W ramach tego formularza Dostawca uzupełnia pola oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności tytuł, opis i cenę Materiału. Użytkownik wybiera również kategorię, którą będzie oznaczony Materiał oraz przesyła Materiał do Serwisu za pomocą funkcjonalności udostępnionej w ramach formularza. Informacje dotyczące udzielania licencji przez Dostawcę oraz wynagrodzenia za sprzedaż Materiałów, a także prawa i obowiązki z tym związane zostały wskazane w pkt. VIII i IX Regulaminu.

 9. W ramach funkcjonalności dostępnych w Koncie, część informacji, które uzupełnia Dostawca stanowi jego Profil prezentowany publicznie wszystkim Użytkownikom Serwisu. Dostawca samodzielnie ustala treść zamieszczaną w Profilu, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. X Regulaminu.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, BEZPŁATNE POBRANIE MATERIAŁÓW

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość pobrania Materiałów udostępnianych w Serwisie bezpłatnie oraz złożenia Zamówienia na Materiały płatne prezentowane w Serwisie. W tym celu Użytkownik korzysta z formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, wypełnia jego pola oznaczone jako obowiązkowe, a w przypadku składania Zamówienia na Materiały płatne dodatkowo dokonuje płatności.

 2. Szczegółowe informacje o Materiałach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, format oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 3. Ceny podawane są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki w tym VAT i inne opłaty.

 4. Placówki dydaktyczne zobowiązane są do składania Zamówień na Materiały dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w danej szkole publicznej lub prywatnej, przedszkolu lub innej placówce dydaktycznej, która składa Zamówienie lub w imieniu której Zamówienie składa Przedsiębiorca.

 5. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.

 6. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

 7. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 8. Z zastrzeżeniem ppkt 9 poniżej, płatność za Zamówienie Materiałów płatnych odbywa się za pomocą płatności elektronicznej. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

 9. Usługodawca może również umożliwić Placówkom dydaktycznym metodę zapłaty, polegającą na odroczeniu terminu płatności. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Placówce dydaktycznej przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia. Termin płatności zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Usługodawcą a Placówką dydaktyczną. Wskazany zapis ma charakter ogólny, w przypadku gdybyście chcieli Państwo uregulować warunki spłaty z danym klientem na konkretnych indywidualnie ustalonych warunkach, zapraszamy do kontaktu.

 10. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, a w przypadku Materiałów udostępnianych bezpłatnie po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikowi, na wskazany w formularzu adres e-mail, link, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość pobrania Materiałów na swoje urządzenie. Użytkownik posiadający aktywne Konto ma dostęp do tych Materiałów również w ramach funkcjonalności Konta. Materiały są przechowywane do chwili usunięcia Konta.

 12. Usługodawca, z chwilą wykonania Umowy sprzedaży, jak również poprzez przesłanie bezpłatnych Materiałów, udziela Użytkownikowi, który kupił lub bezpłatnie pobrał Materiały, niewyłącznej, niezbywalnej licencji do korzystania z Materiałów będących przedmiotem licencji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 

 13. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Materiałów objętych licencją, o której mowa w ppkt. 10 powyżej wyłącznie w celach osobistych, bez możliwości wykorzystywania Materiałów w celach komercyjnych. 

 14. Użytkownik nie jest uprawniony rozpowszechniać Materiałów objętych licencją lub wprowadzać ich do obrotu, a w szczególności oferować Materiały jako własny utwór. Materiały przeznaczone do nauczania młodzieży w ramach wykonywania zawodu nauczyciela bądź w innej formie mogą być rozpowszechniane przez Użytkownika wyłącznie w tym celu.

 15. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji.     

 16. Usługodawca uprawniony jest wypowiedzieć licencję, o której mowa w ppkt. 10 powyżej w przypadku naruszenia jej postanowień przez Użytkownika, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń.

 17. ZASADY DODAWANIA MATERIAŁÓW, WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

    1. Dostawca Dodaje w Serwisie Materiały, które Usługodawca prezentuje w celu sprzedaży lub udostępnienia do bezpłatnego pobrania. 

    2. Usługodawca, w ramach Serwisu, we własnym imieniu i na własny rachunek (występując jako sprzedawca) sprzedaje Materiały. 

    3. Usługodawca może podejmować w celu sprzedaży Materiałów wybrane przez siebie działania promocyjne czy marketingowe, w tym obejmujące jego Serwis czy Dostawcę. W celu usunięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że żaden zapis Regulaminu, nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do takiego działania, a Usługodawca podejmuje je według własnego uznania i w wybranym przez siebie zakresie.

    4. W celu rozpoczęcia sprzedaży Materiałów lub ich udostępniania do bezpłatnego pobrania, Dostawca Dodaje Materiały w Serwisie, korzystając w tym celu z funkcjonalności dostępnych w jego Koncie, zgodnie z pkt. VI ppkt. 8 Regulaminu. Informacje w ten sposób udostępnione przez Dostawcę będą prezentowane Użytkownikom na stronach Serwisu.

    5. Dla każdego Materiału Dostawca tworzy odrębny opis w ramach którego zobowiązany jest do podania istotnych informacji dotyczących tego Materiału, w tym w szczególności tematyki poruszanej w Materiale, celów, do jakich może służyć Materiał, kategorii spośród kategorii wyszczególnionych w Serwisie, jego formatu, warunków technicznych odtwarzania bądź przeglądania, jak również informacji o możliwości wydrukowania i przesłania Materiału Użytkownikowi, który go bezpłatnie pobrał lub kupił.

    6. Informacja dotycząca cen Materiałów dodana przez Dostawcę jest dla Usługodawcy wiążąca w tym zakresie, że stanowi oświadczenie Dostawcy złożone Usługodawcy upoważniające go do udostępniania do sprzedaży Materiałów w takiej cenie.

    7. Dostawcy przysługuje od Usługodawcy Prowizja z tytułu sprzedaży Dodanych Materiałów w wysokości stanowiącej procent od ceny netto sprzedanych przez Usługodawcę Materiałów. Do ceny netto nie jest wliczana prowizja operatora płatności. Stawka procentowa Prowizji wskazana jest na stronie Serwisu, w cenniku. 

    8. Za wyjątkiem Prowizji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej, Dostawcy nie przysługuje od Usługodawcy inne wynagrodzenie. 

    9. Strony rozliczają Prowizję Dostawcy miesięcznie w sposób wskazany w dalszych podpunktach.

    10. Usługodawca, na podstawie ilości oraz cen Materiałów Dodanych przez Dostawę i sprzedanych w danym miesiącu, do 10-go dnia następnego miesiąca przekaże Dostawcy Prowizję obliczoną zgodnie z ppkt. 7 powyżej.

    11. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT, jeżeli obowiązek jego zapłaty wynika z obowiązujących przepisów prawa.

    12. Po indywidualnych ustaleniach dokonanych pomiędzy Dostawcą a Usługodawcą oraz za
     zgodą Dostawcy, termin zapłaty Prowizji za dany miesiąc, o którym mowa w ppkt 10 powyżej,
     może zostać wydłużony maksymalnie do 4 miesięcy lub zapłata Prowizji za dany miesiąc
     może zostać podzielona na raty płacone w okresie nie dłuższym niż termin 4 miesięcy. W
     przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Prowizja za dany miesiąc będzie
     przelewana razem z Prowizjami wymagalnymi za kolejny miesiąc lub kolejne miesiące.
    13. Jeżeli suma Prowizji za dany miesiąc nie przekracza 15 zł (słownie: piętnaście złotych),
     Prowizja za ten miesiąc jest wypłacana Dostawcy wraz z Prowizjami za następny miesiąc, w
     których łączna kwota Prowizji przekracza 15 zł, a jeśli w następnym miesiącu również nie
     zostanie spełniony warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie, w następnych
     miesiącach, nie dłużej jednak niż w ciągu 4 miesięcy.
    14. Usługodawca dokonuje zapłaty Prowizji przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w Koncie Dostawcy.
    15. Aktualne informacje dotyczące sprzedaży oraz wysokości Prowizji są prezentowane Dostawcy w jego Koncie. W przypadku, gdyby Dostawca nie zgadzał się z tymi informacjami, może wnieść Usługodawcy zastrzeżenia trybie składania reklamacji, zgodnie z pkt. XII.
 18. LICENCJA UDZIELANA USŁUGODAWCY PRZEZ DOSTAWCĘ

 19. Dostawca, poprzez Dodanie Materiałów i pozostałych treści w Serwisie, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy Materiałów oraz pozostałych treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, grafik, filmów, nagrań audio oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Użytkownik Serwisu udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzanie do obrotu, w tym rozpowszechnianie i sprzedaż za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

  2. eksploatacja w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

  3. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;

  4. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;

  5. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;

  6. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;

  7. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

  8. sporządzanie i tworzenie opracowań (dotyczących całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;

  9. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.

 20. Użytkownik, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.

 21. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

 22. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.

 23. Umowa licencyjna, o której mowa w niniejszym punkcie IX może być wypowiedziana przez Dostawcę po upływie dwóch lat od chwili jej zawarcia.

 24. Użytkownik udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

    1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

    2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

    3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

    4. Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;

 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;

 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;

 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    1. Z zastrzeżeniem pkt. VII pptk. 10-14 Użytkownik może korzystać z artykułów na Blogu, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

    2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

    3. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem Materiałów, formularzy kontaktowych, formularza Zamówienia, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

   1. naruszać godności ludzkiej;

   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

   3. zawierać treści pornograficznych;

   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

    1. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:

     1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

     2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

     3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

     4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy. 

    2. W przypadku rozwiązania Umowy z Dostawcą Prowizja naliczona w ostatnim miesiącu świadczenia Usług zostanie rozliczona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII.

    3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 

   2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

    1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.

    2. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Materiały bez wad.

    3. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

    4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres na adres ZŁOTYNAUCZYCIEL sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: admin@zlotynauczyciel.pl.

    5. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać reklamowany Materiał, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Materiał należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ppkt.4  powyżej.

    6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

    7. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 2. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres adres ZŁOTYNAUCZYCIEL sp. z o.o., ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: admin@zlotynauczyciel.pl.

 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 4. Ilekroć właściwe przepisy prawa Konsumenta obowiązujące w jego kraju pochodzenia okażą się dla niego względniejsze, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące w kraju pochodzenia Konsumenta.     

 5. Konsumentowi przysługują również prawa i roszczenia wobec Usługodawcy przewidziane przez prawo kraju jego pochodzenia.

 6. Z zastrzeżeniem ppkt 6 poniżej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie. 

 9. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.